Kamerový systém monitorujúci priestory prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ kamerového systému – spoločnosť Adap Trnava, s.r.o., Zlievarenská 3/8020, 917 02 Trnava, IČO:36278688, info@adap.sk, 0905 446 664, zodpovedá za spracúvania osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR). Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.  

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?
 • Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti z dôvodu ochrany majetku a zdravia a zaistenia dôkazu v prípade vzniku škody.
 • Poskytnutie záznamu orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným kompetentným orgánom ako dôkazného materiálu.
Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje?
 • Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb.
Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať Vaše osobné údaje?
 • orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
 • poisťovne,
 • policajný zbor,
 • poverení zamestnanci.
V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?
 • 7 dní po dni v ktorom bol záznam vyhotovený.
 • Kamerový záznam je prístupný/kontrolovaný v prípade incidentu (napríklad krádeže v našich priestoroch a pod.) a taktiež pravidelne podľa interných postupov. Po uplynutí tejto doby sú záznamy vymazané. Určité (relevantné) časti záznamu (vrátane osobných údajov v nich obsiahnutých) môžu byť ďalej uchovávané po dlhšiu dobu za účelom preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov.
Aké sú kategórie dotknutých osôb?
 • fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti,
 • samotná verejnosť
Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?
Neuskutočňuje sa.

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ?
Neuskutočňuje sa.